2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 635040083-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศักดิ์สิทธิ์ ยลพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAKSIT YONPAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การสกัดและการประยุกต์ใช้สารสีจากพืชท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสีย้อมของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) EXTRACTION AND APPLICATION OF PIGMENT FROM LOCAL PLANT AS SENSITIZER FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มกราคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 18/2564 ลว.5 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 3 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร คำสั่งคณะฯที่ 634/2563 ลว. 21 กันยายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-