2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050013-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรทัช ปลีกล่ำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERATOUCH PLEEKLUM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาโครงงานต้นแบบ IoT โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว KidBright สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF A DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM TO ENHANCE CREATIVE PROBLEM-SOLVING Thinking ON PROTOTYPE PROJECT BY USING KIDBRIGHT EMBEDDED SYSTEM SUBJECT FOR 10th GRADE STUDENTS 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.717/2564 ลว. 30 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 6 สิงหาคม 2564 39% ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-