2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนัท มูลเจริญพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAT MOONJAROENPHON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิจัยและพัฒนากรอบแนวทางการศึกษาหลักฐานความตรงของผลที่ตามมาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A FRAMEWORK FOR CONSEQUENTIAL VALIDITY EVIDENCE OF VOCATIONAL NATIONAL 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.695/2564 ลว. 23 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤศจิกายน 2564 Turnitin 23% ต้น 2564 (นักศึกษาทำเรื่องขออนุมัติเค้าโครงล่าช้า)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-