2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050113-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เอื้องพราวนภา ประชาชิต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss UANGPRAONAPA PRACHACHIT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 97/2022 on July 20, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CREATIVE MATHEMATICAL REASONING OF STUDENTS IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.779/2564 ลว. 6 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 9 พฤศจิกายน 2564 Turnitin 17%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.228/2567 ลว. 3 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2567 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2566 ถึง 9 มิถุนายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ หน้าที่ 574 - 591  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายดีเยี่ยม  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์