2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050137-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสฏฐวุฒิ บุญดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAETTAWUT BOONDEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) STUDENT INTERNS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ นักศึกษาผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.782/2564 ลว. 6 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 ตุลาคม 2564 Turnitin 21%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-