2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050146-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. แพรวพราว เมืองแสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAEWPRAW MUEANWPRAW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 132/2021 on October 18, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมทักษะทางสังคมในการรับรู้อารมณ์สำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) USING THE APPLICATION TO ENHANCE SOCIAL SKILLS EMOTIONAL RECOGNITION FOR CHILDREN WITH AUTISM 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.002/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปลาย 64 Turnitin 13% (ยื่นบันทึกข้อความขออนุมัติส่งช้า)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.673/2565 ลว. 19 ตุลาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 1 พฤศจิกายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-