2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050150-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PROMSUP WONGSUWON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกแบบดิจิทัลร่วมกับการสอนแบบมโนมติล่วงหน้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Mattayom 5 Students’ Reading Comprehension Using Digital Graphic Organizers within Advance Organizer Instructional Model 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.119/2565 ลว. 21 เมษายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2565 23% ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. องอาจ นามวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. Roderick Julian Robillos