2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050164-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ดิษฐพงษ์ ดอนหมื่นศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DISTAPONG DONMUENSRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 46/2022 on April 25, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED LEARNING BY USING ENGINEERING DESIGN PROCESS TO ENHANCE CREATIVE THINKING SKILLS FOR GRADE 11 STUDENTS. 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.846/2564 ลว. 26 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2564 Turnitin 33%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-