2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050188-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. โชติกา ผลพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MISSCHOTIKA PHOLPHON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 124/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 124/2021 on September 16, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทักษะสหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือโดยใช้โปรแกรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF EYE-HAND COORDINATION SKILLS USING MOVEMENT AND RHYTHM PROGRAMS FOR CHILDREN WITH DOWN SYNDROME 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 096/2565 ลว. 23 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 28 เมษายน 2565 ปลาย 2564 Turnitin 18%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.272/2566 ลว. 1 พฤษภาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 19 พฤษภาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 กรกฎาคม 2566 เสนอจบ ก.ย. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ชนิตา พิมพ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การพัฒนาทักษะสหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือโดยใช้โปรแกรมการเคลื่อนไหว และจังหวะสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม A development of eye - hand coordination skill using movement and rhythm programs for children with down syndrome 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติและน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖ “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัด/รัฐ ร้อยเอ็ด 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 94-102  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper