2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050191-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ้งฟ้า สิมมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGFA SIMMA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 132/2021 on October 18, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมในการเพิ่มช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVEL0PMENT OF TRAINING PACKAGE TO INCREASE THE ATTENTION SPAN OF CHILDREN WITH AUTISM 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โรงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 095/2565 ลว. 23 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 28 เมษายน 2565 19% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ชนิตา พิมพ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ