2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635060017-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทัศนีย์ นุศิษย์ภาพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TASSANEE NUSITPAP
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 7/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด นายแพทย์สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 164/2564 ลว.6 สิงหาคม 2564 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 123/2564 ลว.21 มิ.ย.64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-