2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635060070-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชราภรณ์ สิงห์บุราณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATCHARAPORN SINGBURAN
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 43/2023 on March 31, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการสนับสนุนจัดการตนเองต่อความรู้และพฤติกรรม การบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีการเสื่อมของไต 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Effects of Self-Management Supporting Program on Knowledge and Dietary behavior of Type 2 Diabetes Patients with Chronic Kidney Disease 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤษภาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 เมษายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิตติภูมิ ภิญโย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 101/2565 ลว.19 พ.ค.2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนจัดการตนเองต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการเสื่อมของไต ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลทหารบก 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ