2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635060087-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมชญา วิเศษสิทธิกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMCHAYA VISETSITTIKUL
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมและความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF A SOCIAL SUPPORT AND HEALTH LITERACY PROGRAM ON RESILIENCE OF OLDER PERSONS DURING COVID-19 PANDEMIC, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 265/2563 ลว.30 ธ.ค.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สุทธินันท์ สุบินดี คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 265/2563 ลว.30 ธ.ค.63
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในยุคโควิด-19 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2565 ถึง 25 มีนาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 23  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 100-111  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper