2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635060091-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง นิตยา ปานเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NITTAYA PANPHET
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารทางการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FACTORS PREDICTING QUALITY OF NURSING WORK LIFE PERCEIVED BY REGISTERED NURSES WORKING IN SRINAGARIND HOSPITAL DURING THE CORONA VIRUS -19 PANDEMIC 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 30 ธันวาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 125/2564 ลว.21 มิ.ย.64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2565 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ