2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635070039-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. โสรญา พันธ์ชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SORAYA PUNCHAI
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษากลไกความเป็นพิษจากเหล็กที่มีต่อเซลล์ไตในระดับโมเลกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The molecular mechanisms underlying iron-dependent kidney cell damage 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งที่ 138/2565 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2565
D อนุมัติเค้าโครง 12 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. วรฉัตร เลิศอิทธิพร คำสั่งที่ 997/2564 ลว 25 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ คำสั่งที่ 997/2564 ลว 25 มิถุนายน 2564