2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635080014-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิสารัตน์ อุ่นจันที ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NISARAT AUNCHANTHEE
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การจัดการความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนคนจนเมือง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภายใต้สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด – 19 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Food Security Management of Urban Poor Households in Khon Kaen Province: The Covid-19 Pandemic Crisis 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 217/2564 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 304/2564 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิรดี วงศ์ศิริ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 304/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 217/2564