2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635080023-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คมสันต์ ดลเอี่ยม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KOMSANT DOLAEIM
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 58/2022 on May 18, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การซ้อนคำในศิลาจารึกอีสาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Lexical Reduplication in the Northeastern Thai inscriptions. 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 175/2564 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 1 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 175/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-