2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635090018-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss THINZAR WIN PYAE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THINZAR WIN PYAE
    คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แผน ก แบบ ก1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา