2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635100013-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PHAYCHITH SISAVAD ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHAYCHITH SISAVAD
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 124/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 124/2021 on September 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับต่างประเทศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A Case Study Compare The Legal Measures Of Protection Well-Known Trademark In Lao People's Democratic Republic With Foreign Countries 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เพิ่ม หลวงแก้ว คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ทีปรึกษา 38/2565 ลว.18เมย.65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-