2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110011-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดิศักดิ์ หีบแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADISAK HEEPKAEW ADISAK HEEPKAEW
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF ORAL HEALTH LITERACY AND SOCIAL SUPPORT PROGRAM FOR GINGIVITIS DISEASE PREVENTION AMONG VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN KUTHONG SUB – DISTRICT CHIANGYUEN DISTRICT MAHASAKHAM PROVICE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤศจิกายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-