2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110014-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทิพวรรณ แฮนเกตุ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIPPAWAN HANKET
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การจัดการขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยของชุมชน ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE MANAGEMENT OF INFECTIOUS WASTE IN THE COMMUNITY'S FACE MASK CATEGORY DURING THE OUTBREAK OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID19) IN THE RESPONSIBLE AREA IF BAN CHOM PHU PHAN NUEA SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL, PHU PHAN DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINEC 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 25 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 275/2563 ลว. 18 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-