2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110015-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นพชัย พิมพ์หล่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NOPPACHAI PHIMLON
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กระบวนการมีส่วนร่วม ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด เขตตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PARTICIPATION PROCESS OF MONKS, NOVICES AND RELATED PERSONS IN THE MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT WITHIN THE TEMPLE CHOM SRI SUBDISTRICT, CHIANG KHAN DISTRICT, LOEI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 186/2564 ลว. 2 สิงหาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-