2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110024-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เนตรชนก พันธ์สุระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATCHANOK PHANSURA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 177/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 177/2022 on December 15, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) อัตราส่วนการตายต่ออุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MORTALITY TO INCIDENCE RATIO OF CHOLANGIOCARCINOMA IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-