2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110031-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัสราวดี ศรีสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATSARAWADEE SRISOOK
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 21/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (Pass as in the announcement No. 21/2023 on February 16, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: การวิเคราะห์พหุระดับ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Factors Associated with Dental Caries among Grade 6 students in Nong Bua Daeng, Chaiyaphum: Multilevel Analysis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤษภาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 พฤษภาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 19 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 98/2564 ลว.1 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-