2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110042-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAWAT SAENGSUNANON
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 30/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 30/2022 on March 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HEALTH AND BEAUTY HERBAL SUPPLEMENT CONSUMPTION BEHAVIOR OF ADULTS ATTENDING HEALTH SERVICE CENTER 1, KHON KAEN MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย คำสั่งที่ 141/2564 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-