2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110044-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เมธินี กตะศิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MATINEE KATASILA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 58/2022 on May 18, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความรอบรู้ทางโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) NUTRITION LITERACY OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS UNDER THE TOWN OF MAHASARAKHAM MUNICIPALITY, MAHASARAKHAM PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พรพิมล ชูพานิช คำสั่งที่ 141/2564 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-