2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110049-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฤชากร คงมั่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RUCHAKRON KONGMANT
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF INFECTIOUS WASTE MANAGEMENT MODEL IN COMMUNITY BY PARTICIPATORY ACTION RESEARCH IN THA KHON YANG SUB-DISTRICT, KANTHARAWICHAI DISTRICT, MAHA SARAKHAM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 29 กันยายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 121/2564 ลว. 18 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-