2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110055-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิธร นะราวัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASITHORN NARAWANG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พฤติกรรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะติดเชื้อประเภทหน้ากาก อนามัยและชุดตรวจ Antigen Test – Kit ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid – 19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) BEHAVIOR AND FACTORS RELATED WITH MANAGEMENT OF ONFECTIOUS WASTE (SUGICAL MASKS AND ANTIGEN TEST KIT) DURING THE COVID-19 DURING THE COVID-19 OF PUBLIC HEALTH VOLUNTEEERS, YANG TALAD DISTRICT KALASIN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 127/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-