2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110078-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฎฐิตา ศรีบุโฮม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTHITA SRIBUHOME
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 156/2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 156/2021 on December 29, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินความเสี่ยงการรั่วไหลและระเบิดของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดขอนแก่น และจำลองผลกระทบจากการรั่วไหลและระเบิดด้วยโปรแกรม ALOHA 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) RISK ASSESSMENT OF THE LEAKAGE AND EXPLOSION OF NATURAL GAS PIPELINE AND IMPACT ASSESSMENT BY ALOHA PROGRAM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 6 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 6 มกราคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 255/2564ลว. 28 ตุลาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ยุพรัตน์ หลิมมงคล
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงการรั่วไหลและระเบิดของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการประเมินผลกระทบด้วยการจำลองสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรม ALOHA 
ชื่อวารสาร วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤศจิกายน 2566 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ