2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635220003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพิชญา วุฒิเสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPITCHAYA WUTTHISEN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 37/2021 on March 18, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบและความเชื่อของผีโขน บ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Forms and beliefs of Pee Khon, Ban Hai Yong, Phang Khon District, Sakon Nakhon Province to the creation of mixed media artworks 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 9 กันยายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งคณะฯ ที่189/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คำสั่งคณะฯ ที่ 190/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564