2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635220010-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปรินญาภัคร สนธิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRINYAPHAK SUNTI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างจะเข้ของช่างบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) lnheriting the wisdom of creating the zither of Craftsman Boonrat Thiprat 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 16 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ธรณัส หินอ่อน คำสั่งคณะฯที่ 260/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะฯที่ 260/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564