2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635220016-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนวัฒน์ วุฒิสาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAWAT WUTHISARN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กระบวนการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วง กรณีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ บุญอนนท์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The So Duang performance practice and skill teaching tactics case study rearch assistnat proressor Dr.Amnat Boonanon 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ธรณัส หินอ่อน คำสั่งคณะฯ ที่ 173/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯ ที่ 173/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564