2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635420004-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัสพล กั้งโสม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PASAPOL KANGSOM
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 88/2022 on June 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) มาตรการควบคุมสถานประกอบการที่มีในลักษณะคล้ายสถานบริการ : “ศึกษากรณีรถแห่” 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) Measures to control enterprises that are similar to service places : a case study of parade cars 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 30/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2565 คำสั้งคณะสหวิทยาการ ที่ 103/2565 ลว. 24 พ.ค. 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มิถุนายน 2565 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. อัจฉราพร สีหวัฒนะ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 248/2565 ลว. 23 พ.ย. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-