2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635420006-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิธิศ พันธ์โม้ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NITHIT PUNMO
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 96/2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 96/2021 on July 21, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการพักการลงโทษของนักโทษเด็ดขาดที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PROBLEMS WITH MEASURES PRISONERS’ PAROLE AFFECTING SOCIETY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 7/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 กุมภาพันธ์ 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 เมษายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 74/2565 ลว. 12 เม.ย. 2565
F แจ้งผลสอบ 24 เมษายน 2565 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เพิ่ม หลวงแก้ว คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 33/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-