2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635420019-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุธิดา สัจจานุภาพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTHIDA SATJANUPHAP
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาหารส่วนเกินในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Legal measures to excess food in thailand. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 30/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 กุมภาพันธ์ 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2565 คำสั้งคณะสหวิทยาการ ที่ 103/2565 ลว. 24 พ.ค. 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มิถุนายน 2565 สอบไม่ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. เพิ่ม หลวงแก้ว คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 194/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-