2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635440001-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เข็มพร วิริยานุรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KEMPON WIRIYANURUK
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 147/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 147/2021 on November 30, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE GUIDELINES FOR EFFECTIVE GUIDANCE MANGEMENT IN SCHOOL UNDER THE NONG KHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 291/2564 ลว. 9 ธ.ค. 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 115/2565 ลว. 8 มิ.ย. 65
F แจ้งผลสอบ 27 มิถุนายน 2565 Excellent
F รับรองการแก้ไข 29 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 161/2564 ลว. 15 มิ.ย. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กรกฎาคม 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 23  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ