2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635440002-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรายุวัฒน์ กตารัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHIRAYUWAT KATARAT
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 100/2021 on July 30, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การบริหารจัดการคนเก่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) TALENT MANAGEMENT AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER NONG KHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 290/2564 ลว. 9 ธ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 14 มกราคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มิถุนายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 113/2565 ลว. 8 มิ.ย. 65
F แจ้งผลสอบ 27 มิถุนายน 2565 Excellent
F รับรองการแก้ไข 29 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 161/2564 ลว. 15 มิ.ย. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ISBN/ISSN ISSN 2697-4320  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กรกฎาคม 2565 
ปีที่ 12  ฉบับที่ 45 
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ