2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635440021-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปริญญา วงษาเทพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARINYA VONGSATEP
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 156/2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 156/2021 on December 29, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) บทบาททางวิชาการของนักบริหารงานการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ACADEMIC ROLES OF EDUCATIONAL OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHER PERFORMANCE EFFECTIVENESSNIN CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDERS LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN NONG KHAI PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 291/2564 ลว. 9 ธ.ค. 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 115/2565 ลว. 8 มิ.ย. 65
F แจ้งผลสอบ 27 มิถุนายน 2565 Excellent
F รับรองการแก้ไข 29 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 161/2564 ลว. 15 มิ.ย. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ บทบาททางวิชาการของนักบริหารงานการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย 
ชื่อวารสาร ปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ