2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635450007-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐพร นามหนองปรือ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTAPORN NAMNONGPRUE
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 112/2565 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 112/2022 on August 16, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การขึ้นทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกฎหมาย 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) The Registration Ticket Identity of Beats of Burden : A historical Study and Development of law 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 30/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ตุลาคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 206/2565 ลว. 29 ก.ย. 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. อัจฉราพร สีหวัฒนะ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 249/2565 ลว. 23 พ.ย. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-