2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635740130-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุทธิณี โพธิ์ศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTTINEE PHOSRI
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 77/2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 77/2021 on June 8, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ กระจกและอลูมิเนียม กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์คลังกระจก อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE STUDY OF CONSUMER BEHAVIOUR AND MARKETING MIX FACTORS IN DECISION TO PURCHASE GLASS AND ALUMINIUM EQUIPMENT: CASE STUDY OF SAWAT KLANG GRAJOK LIMITED PARTNERSHIP, MUEANG KHON KAEN DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 สิงหาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กันยายน 2565
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 41/2565 ลว. 4 เมษายน พ.ศ. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กระจกและอลูมิเนียม ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการ จัดการระดับชาติ ประจําปี 2565 ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 675-682  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper