2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637040004-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนรัชชานนท์ สุทธิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANARATCHANON SUTHI
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ไฮดรอกซีอะพาไทต์พรุนสำหรับวัสดุทางการแพทย์และทางทันตกรรม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) POROUS HYDROXYAPATITE FOR MEDICAL AND DENTAL MATERIALS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 134/2565 ลว.29 มีนาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 เมษายน 2565 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 135/2565 ลว.29 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล คำสั่งคณะที่ 514/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-