2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637040029-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธนา เดชกุมมาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTANA DECHGUMMARN
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 98/2564 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2564 สอบไม่ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 99/2564 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2564 สอบไม่ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ คำสั่งคณะฯที่ 606/2564 ลว.1 กันยายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-