2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050026-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชณิดา ทัศนิยม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHANIDA THADSANIYOM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 40/2022 on April 8, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. บศ. 945/2564 ลว.21 ธันวาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 มกราคม 2565 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 ภาคปลาย 2564 ลว. 17 มกราคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 254/2566 ลว. 25 เมษายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-