2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050027-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐชา ทัศนิยม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUTCHA THADSANIYOM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 40/2022 on April 8, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เรื่อง การเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Computational Thinking on Learning Programming for Secondary 3 Students 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. บศ. 945/2564 ลว.21 ธันวาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 มกราคม 2565 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 ภาคปลาย 2564 ลว. 17 มกราคม 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 253/2566 ลว. 25 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤษภาคม 2566 ปลาย /2565 Turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง