2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637070002-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โยธิน หินวันต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YOTHIN HINWAN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 105/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์พันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Whole genome seqeuncing analysis of Burkholderia pseudomallei isolated from human and environments 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มิถุนายน 2565 คำสั่งที่ 438/2565 ลว 7 มิถุนายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 มิถุนายน 2565 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2566 คำสั่งที่ 88/2023 ลว. 13 ก.พ. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 28 มีนาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ