2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637070007-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปภัชญา สินเธาว์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAPATCHAYA SINTOW
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 114/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 เมษายน 2564 คำสั่งที่ 615/2564 ลว 29 เมษายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2564 สอบไม่ผ่าน สัญลักษณ์ U
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 ธันวาคม 2564 คำสั่งที่ 2142/2564 ลว 17 ธันวาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 สิงหาคม 2565 816/65 ลว. 31 ส.ค.65
D อนุมัติเค้าโครง 21 กันยายน 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ตุลาคม 2565 922/65 ลว. 27 ก.ย. 65
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 2408/2563 ลว 25 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อนุสรา อารณะโรจน์ คำสั่งที่ 763/2564 ลว 20 พฤษภาคม 2564