2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637070021-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรภัทรา มาพะเนาว์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNPATTRA MAPHANAO
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2564 คำสั่งที่ 1505/2564 ลว 20 กันยายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2565 288/65
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2565 คำสั่งที่ 255/2565 ลว 4 เมษายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ คำสั่งที่ 2313/2563 ลว 16 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เรณู ทานันท์ คำสั่งที่ 2313/2563 ลว 16 ธันวาคม 2563
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน