2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637080020-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยศพนธ์ แก่นจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YOSSAPON KAENJAAN
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 47/2022 on April 25, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อธุรกิจกัญชา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of a community enterprise model for cannabis business. 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 211/2563 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 68/2565 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 มีนาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 เมษายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 พฤษภาคม 2564 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 68/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-