2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637080024-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรจักร์ ซุยกระเดื่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WORAJUK SUIKRADUENG
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 157/2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 157/2021 on December 29, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ : อาชีพพนักงานบริการใกล้ชิดในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) An Ethical Analysis : The Career of Intimate Service Worker in Khon Kaen Province 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 226/2564, คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 92/2566 (ที่ปรึกษาร่วม) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 กันยายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 ตุลาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 226/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 92/2566