2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637110033-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทรชุภา ห้วยจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHATCHUPHA HUAYCHAN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 165/2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) (Pass as in the announcement No. 165/2022 on November 28, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 7 ตุลาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ยุพรัตน์ หลิมมงคล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 95/2564 ลว. 27 พ.ค. 64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 158/2564 ลว 14 กค 64